Met het medio 2018 vastgestelde MKB-actieplan wil het kabinet ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf helpen bij hun uitdagingen op het vlak van personeel, digitalisering en financiering. Het kabinet heeft tot en met 2021 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plan. Uit de nu bekendgemaakte voortgangsrapportage blijkt hoe hier invulling aan wordt gegeven. Hieronder een kort overzicht van enkele door EZK uitgelichte punten uit de voortgangsrapportage.

Financiering en coaching voor kleine en startende ondernemers

EZK is voor veel bedrijven in allerlei soorten en maten van groei belangrijk met (mede)financiering en garantstellingen. In 2018 verstrekte EZK via de regeling Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) 3029 borgstellingen, voor een totaalbedrag van 585 miljoen euro.

In 2019 heeft EZK de lening aan microkredietenverstrekker Qredits (QREDITS) verlengd tot 2045. Daarmee is de financiering en coaching gegarandeerd van een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits verleent op dit moment zo’n 300 kredieten per maand, en er zijn inmiddels 600 coaches voor Qredits actief. EZK maakt het ook mogelijk dat een nieuwe financier als de Bank voor Nederlandse Gemeenten in Qredits gaat participeren voor 50 miljoen euro.

Innovatie in het mkb

Voor het mkb zijn vanaf 2018 extra innovatiegelden beschikbaar gesteld via de regeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT), de regeling Small Business Innovation Research (SBIR) en het Innovatiekrediet (INNOKREDIET). Er is volgens Keijzer goed gebruik gemaakt van deze regelingen: zo zijn in 2018 1400 projecten toegekend vanuit de MIT. Voor startups en scale-ups heeft de staatssecretaris tot 2023 € 65 miljoen extra beschikbaar gesteld.

De digitaliseringsambitie van het kabinet is ook groot. Voor het industrieel mkb (Smart Industry) zijn in het afgelopen jaar vier van de vijf regionale Smart Industry Hubs van start gegaan. Daarnaast is er een Data Value Center gestart.

Betaaltermijn op 30 dagen

EZK maakt zich sterk voor de verdere verbetering van het betaalgedrag van overheden aan leveranciers en van bedrijven onderling. Dat is bevorderlijk voor de kaspositie van mkb’ers. Overheden zijn wettelijk verplicht binnen 30 dagen te betalen. Keijzer overweegt nu om ook voor grote bedrijven jegens hun mkb-leveranciers een wettelijk verplichte betaaltermijn van 30 dagen in te voeren.

Loondoorbetaling bij ziekte

Belangrijk voor veel ondernemers, zeker kleinere ondernemers, zijn ook de afspraken die door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn gemaakt met verzekeraars en werkgevers over loondoorbetaling bij ziekte. Dat wordt gemakkelijker en goedkoper. Vanaf 1 januari 2020 treedt een pakket maatregelen in werking, waarmee in totaal 450 miljoen euro is gemoeid.

Onderwijs en het mkb

EZK gaat de komende jaren door met het Techniekpact, omdat er veel technisch personeel nodig is. De Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) van het Ministerie van OCW is hiervoor ook verlengd tot 2023. Afgelopen jaar hebben 120.000 ondernemers en leerlingen met een leerwerkplek hiervan gebruikt gemaakt. Per leerbaan kan een ondernemer een tegemoetkoming krijgen tot 2.465 euro.

Voor de samenwerking tussen onderwijs en het mkb is ook het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF/RIF19) belangrijk gebleken. Het kabinet heeft dat fonds verlengd tot 2022, met 100 miljoen euro. Daarvan profiteren veel ondernemers die samenwerken met het onderwijs.

4,5 miljoen euro extra voor MKB Idee

Om mkb-ondernemers te stimuleren meer te investeren in de scholing en ontwikkeling van werkenden is EZK gestart met de regeling Beleidsexperiment menselijk kapitaal (BMK), die ook bekendstaat als de regeling MKB Idee. Dit past in de uitvoering van de kabinetsplannen voor Leven Lang Ontwikkelen. Veertien deelnemers werken aan ideeën en oplossingen, met een budget van ruim 2 miljoen euro.

De tweede groep deelnemers wordt nu geworven, voor deze groep is in 2019 7,8 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 2019 wordt vanuit het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen in totaal 4,5 miljoen euro toegevoegd aan MKB Idee.

20 miljoen euro voor klimaat- en energie-startups

De overheid daagt mkb en startups uit om mee te doen met de grote klimaat- en energieopgave waar Nederland voor staat. 20 miljoen euro van het budget van de regeling Seed capital technostarters (SCT) wordt daarom eenmalig ingezet voor een tender voor klimaat- en energiestartups. Deze tender wordt in oktober 2019 opengesteld.

Bron: CMweb / vindsubsidies